Еко пътека - Кирилова поляна - Сухото езеро

Един от най-типичните и характерни маршрути показващ голямото и все още запазено растително и животинско разнообразие на Рила планина и Природен парк „Рилски манастир” е – Ботанически маршрут  “м.Кирилова поляна – Сухото езеро”.
Изходната точка на маршрута е м.Кирилова поляна, която се намира на 1500 м.н.в, а крайната е Сухото езеро, което е разположено на 1928 м.н.в. в североизточната част на Природeн парк Рила.
Преходът включва местности с максимална разлика в надморската височина от около 400 м. Продължителност на маршрута е 2 часа умерен ход.  Пътеката е добре марки-рана с  бяло - зелено - бяло.

 

След Сухото езеро пътеката продължава до м.Кобилино бранище от където има оформени туристически пътеки за Мальовица, Говедарци и Боровец и за Рибни езера и х.Македония.
Пътеката е обозначена с подходящи насочващи стрелки, а погледните места са маркирани по начин за да могат посети-телите да се ориентират в обстановката и да разгледат по характер-ните растения и природ-ни забележителности за мястото.

В Природният парк  „Рилски манастир” могат да се видят  6 локални ендемита т.е. видове , които се срещат само в Рила  -рилска иглика /Primula deorum/, рилски ревен/Rheum rhaponticum, рилски дъб/Quercus protoroboides/, йорданова незабравка/Myosotis jordanovii/, янкиев лопен/Verbascum jankaeanum/ и давидово винче/Anchusa davidovii/.Рилската теменуга/Viola orbelica/,българско вятърче/Jasione bulgarica/,  йоаново подрумиче/Anthemis sancti-johanis/, водно лютиче /Ranunculus aquatilis/ и много др.са видове открити единствено на територията на Природния парк.В паркът са установени 90 вида балкански ендемити/ растения, които се срещат само на Балканския полуостров/. От тях най- често се срещат: дребнолистеният карамфил/Dianthus microlepis/, балканската пала-мида/Cirsium appendiculatum/, панчичиев спореж/Senecio pancicii/, български омайник /Geum bulgaricum/, жълт планински крем /Lilium jankae/, рьомерово плюскавиче/ Silene roemeri/ и др.  

Лечебните растения , които са открити на територията на  Природен парк „Рилски манастир” са 90 % от известните за България и наброяват над 200 вида, а богатството на различни видове гъби надвишава над 300 вида.
На територията на  Природния парк са установени 53% от общоизвестните видове мъхове открити в Рила планина.

От установените  висши растения в природният парк   96 вида  са включени в  Червената книга на РБългария като редки и защитени.

Високопланинските, ледникови езера разположени на територията на парка са 26 на брой, а заобикалящите ги върхове с надморска височина над 2000 м. са 28. Неповторими с внушителния си вид са върховете Иглата, Злия зъб, Голям Купен, Елени връх и др.
Дата:
4/5, гласа
Етикети: България  | Рила
Забележителности около Рила