Дигитализация на фонд Йоаким Груев в НБ Иван Вазов Пловдив

Като част от проекта „Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив“, финансиран от ФМ на ЕИП, Народна библиотека „Иван Вазов“ извърши дигитализация на документи от фонда на Йоаким Груев. 
Фондът постъпва в библиотеката през 1938 г., подарен от Салчо Йоакимов Груев, син на известния наш възрожденец. Документалните материали в него са систематизирани в следните групи: кореспонденция, ръкописи, отразяващи преподавателската му и книжовна дейност; материали, свързани с обществени въпроси. Писани са на български, френски, руски и турски езици. По-важни материали, свързани с живота на Йоаким Груев са: автобиографични бележки, спомени, записки, визитни картички, писма, телеграми, записи, квитанции, призовки, грамоти, берати, адреси и дипломи за награждаването му като заслужил обществен и културен деец, поздравителни писма и телеграми по случай 80-годишния му юбилей. След Освобождението Йоаким Груев с голям замах движи редица отговорни обществени и културни въпроси. От преписката му с Българското книжовно дружество личи авторитета, с който се е ползвал като дописен член на книжовното дружество. Множество писма, телеграми свидетелстват за участието му в „Ученолюбивото дружество“ в Пловдив, дружество „Пчела“, Славянското благотворително дружество, София и др.

Материали от дейността на Груев като директор на Народното просвещение на Източна Румелия са: писма, доклади, рапорти, решения, програми, изложения за откриване на Областна библиотека и музей, театрална трупа, училища, забавачници, сиропиталища, болница. Във фонда са запазени документи, свързани с организацията, управлението и законодателството в Източна Румелия: закони, законопроекти, правилници, устави, заповеди, протоколи, разпоредби, щатни таблици, ведомости, списъци, съдържащи статистически данни за броя на населението, домовете и добитъка; протоколи на Европейската комисия, заседаваща в Пловдив през ноември 1878 г.; възражения, прокламации, протести до представители на Великите сили срещу решението на Берлинския конгрес.

Голям брой архивни документи отразяват дейността на Йоаким Груев  като учител и организатор на учебното дело – писма, рапорти, програми, правилници, разпоредби. В архива на Йоаким Груев се намират документи, свързани с членовете на неговото семейство. Това са писма от личен и семеен характер, свидетелства, пощенски илюстровани картички, тетрадки, удостоверения и др.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ПРОГРАМА БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на ПРОГРАМА БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

Дата: 01 април 2017 г.
4/5, 2332 гласа
Етикети:  | Хотели в Пловдив
Забележителности около Пловдив