Начало / Статии / Статии - България

Остров Вардим - защитена местност с национално и международно значение

Автор

/

В българския сектор на река Дунав има 84 острова с обща площ 115 кв.км. Повечето са под 1 кв.км. Най-големи са Персин (Белене), следван от Козлодуй, Вардим, Березина, Батин и други.

Върху алувиалните и алувиално-ливадните почви на островите се развива буйна влаголюбива растителност - върби, тополи, черници, трепетлики, акации, явор, ясен, водорасли, водни лилии, папур, житни треви. За влажни зони с изключително важно значение като местообитания на влаголюбивите птици са признати 56 от островите.

Остров Вардим се намира източно от град Свищов, срещу едноименното село. На острова е разположена местността Стария дъб, която през 1988 г. е обявена за защитена местност с международно и национално значение. Освен характерната островна растителност - върби, бяла и черна топола, явор, ясен и др., единствено тук се среща и съобщество на летен (вардимски) дъб, бряст и лонгозна растителност.

Тук дърветата буквално  са обсипани с гнезда. Островът е прочут с многбройните колонии от чапли (сива, малка бяла, гривеста, нощна), голям и малък корморан. Срещат се и застрашените в европейски мащаб птици лопатарка и блестящ ибис.

Любопитно: Всички дунавски острови са образувани от натрупване на речни наноси (пясък, глина, чакъл) в разширенията на реката, където водата се движи по-бавно . Формата им е елипсовидна, като най-неустойчива е челната и задната им част. Речна ерозия и акумулация непрекъснато променят очертанията им. Височината на островите над речното ниво е малка - от 4 до 8 м. По време на пролетното пълноводие по-малките острови изцяло остават под водата.

Къде: река Дунав,  източно от гр.Свищов

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
30 октомври 2012 г.

Тагове

живописни пътешествия

идеи за уикенд

острови

река дунав

романтични места

Забележителности наоколо

Избрани оферти