Начало / Статии / Статии - България

Природен парк Русенски Лом

Автор

/

Природен парк "Русенски Лом" обхваща долините на реките Бели и Черни Лом около местността Смесите, където двете реки се сливат и дават началото на обща река - Русенски Лом. Паркът е създаден през 1970 г. с цел да се опази уникалната природа на живописните каньоновидни долини на Ломовете в съчетание с културно-историческия комплекс "Червен-Иваново".

При тектонските издигания на Източната Дунавска равнина през минали геоложки времена реките са прорязвали льосовата покривка, хоризонталните варовикови и пясъчни пластове и образували дълбоки (до 100 м) каньоновидни долини и меандри с отвесни стъпаловидни склонове и тясна заливна тераса. Силно окарстените варовици са оформили невероятни образувания - скални колоси, мозайка от ниши, "скални ковьори" (наричат се още вощини, заради многото килийки, подонбни на гигантска пчелна пита) и многобройни пещери. Сред скалните феномени се открояват Мамуля, при село Писенец, Вятърната пещера, Скалният мост, Скалната гъба, при село Нисово.

Природен парк "Русенски Лом" се отличава с разнообразна флора и фауна. Горската растителност е от келяв габър, акация, сребролистна липа, клен, мъждрян, дива круша и други. Скалните стъпала ("полици") са обрасли с храсти - драка, глог, люляк, шипка, къпина, дрян, а речните брегове - с различни видове върби, елши и тополи. Съкровището на резервата са птиците - срещат се около 110 вида. Срещат се 17 вида птици, които са включени в Червената книга на България или застрашените в европейски мащаб - черен щъркел, ръждив ангъч, скален орел, малък креслив орел, белоопашат мишелов, осояд. Тук е най-северното местообитание на египетския лешояд в Европа. В реките досега са установени 22 вида риби.

На изток от "Русенски Лом", в землището на град Цар калоян и с.Кривня, се намира резерватът "Бели Лом". Тук се оопазват характерни за района издънкови дъбово-липови гори на възраст между 50 и 60 години (отделни индивиди надхвърлят 100 години), и е местообитание на 70 вида птици.

Любопитно: Освен на дивната природа паркът дължи своята изключителност и на историческите паметници. На труднодотъпен висок и скалист рид, заобиколен от река Черни Лом, се намират останките на средновековния град Червен. През средните векове монаси-отшелници са издълбали в скалите на Ломовете много църкви, параклиси и килии, но най-забележителни със своите фрески са седем от скалните църкви и Скалният манастир при село Иваново, който е включен в Списъка на ЮНЕСКО за световно културно и природно наследство.

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
17 януари 2013 г.

Тагове

идеи за уикенд

летен туризъм

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти