Начало / Статии / Статии - България

Червената стена - най-големият родопски резерват

Автор

/

Най-големият родопски резерват "Червената стена" е създаден през 1962 г. Обхваща обширни територии (3029 ха) по долината на Чепеларска река и живописните склонове Добростан - карстов масив в Западните Родопи. Добростан се отличава със силно разчленен релеф - дълбоки долове, обширни сипеи, стръмни била, непристъпни скални стени. На територията на резервата се намира и каньоновидната долина на река Сушица.

        Снимка: Мария Ангелова

"Червената стена" е типичен ботанически резерват. На територията му са установени 645 вида висши растения. От тях 96 са ендемити, 38 са включени в Червената книга на България. В най-ниските части (около 400 м.н.в.) растат нискостеблени гори и храсталаци от космат дъб, келяв габър, мъждрян, поски клен, които преминават в смесени широколистни гори от зимен дъб, обикновен бук, трепетлика, воден габър и др. Високите места са заети с бял бор, мъждрян, воден габър, явор, шестил, трепетлика, бреза, дива череша.

Най-голямото богатство на резервата обаче е разнообразната тревна растителност, включваща мноог редки видове като родопско лале, персийска  морина, пълзяща гудиера, родопски силивряк, маслиново вълче лико, кръглолистна каменоломка, обикновен тис и др. Много богат разнообразен е и животинският свят - гръцка дългокрака жаба, шилобедрена костенурка, змиеок гущер, тънък стрелец, испанско врабче, лещарка, черен щъркел, коприварче, белочела сврака, катериц, зайци, лисици, таралежи.

Близо резервата са Бачковският манастир и Асеновата крепост, построена през 10-11 век на надвесения рид над река Чепеларска. Цар Иван Асен II я благоустроил след победата в битката при Клокотница.

Любопитно: Родопският силивряк е многогодишно тревно растение - балкански ендемит и терциерен реликт. Прилича на иглика. Елипсовидните му листа с назъбени ридове са покрити с власинки. Цветовете му са дребни, изящни, във всички нюанси на лилавото. Родопският силивряк е уникален със способността си да изпада в продължителна анабиоза - може да остане на сухо повече от 30 месеца и ако след това бъде засаден, да възстанови жизнеността си. Анабиозата е способност на някои организми да забавят жизнените си процеси, дори до спирането им за известно време, и да се възстановят отново, щом условията са нормални за живот.

Други резервати в Родопите: "Купена", "Мантарица", "Дупката"

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

 

>
27 ноември 2012 г.

Тагове

летен туризъм

обичаи

планини

природни паркове

природни резервати

трекинг

фолклор

Забележителности наоколо

Избрани оферти