Начало / Статии / Статии - България

Природен парк Беласица

Автор

/

 

„Беласица” е най-новият български природен парк – обявен в началото на 2008 г. Той е част от екомрежата „Натура 2000” и е единственият  български обект, включен в тристранна трансгранична защитена територия между България, Гърция и Република Македония. Целта на парка е да опазва уникалното биоразнообразие на планина Беласица и да развива екотуризма.
 
 
Северните склонове на планината се отличават с изключително богата – смесица от субсредиземноморки, евроазиатски и други флорни елементи. Тук са установени над 1200 вида растения. В планинското подножие (в Подгорието) има изобилие от множество видове орхидеи и папрати. Благодарение на по-високата влажност папратовидните растения в Беласица са значително по-добре представени отколкото в другите наши планини. Тук е единственото находище на царска папрат в България. В Подгорието, по деретата на реките, има и ценни съобщества от източен чинар, сред които се срещат вековни дървета от два вида, застрашени от изчезване – бодливолистен джел и обикновен тис. В ПП „Беласица” се намират най-обширните кестенови гори на Балканския полуостров. Такива гори са уникални  за Европа, в България се срещат още само и в Берковска планина (Западна Стара планина) и в Славянка.
 
Уникална по разнообразие е и фауната на „Беласица” . На територията на парка са установени около 1500 вида безгръбначни, от които 120 вида са редки, 21 вида – балкански ендемити и 6 вида – реликти. От гръбначните най-многобройни са птиците-120 вида. До голяма степен това се дължи на непосредствената близост на един от основните европейски коридори за миграция на птиците – Виа Аристотелис. Близо до връх Радомир, на 2000 м н.в., се намира най-високото находите на голямата водна жаба за нашата страна.
 
Любопитно: В единствения в парка резерват „Конгура” се съхраняват естествени вековни екосистеми от обикновен кестен и бук, заедно с местообитанията на редки и застрашени от изчезване животински видове (гръзка водка жаба, олеандрова пеперуда и др.). Резерватът е разположен под североизточните склонове на връх Конгур. Добре запазена кестенова гора, защитена от закона, има и в района на село Ключ в западната част на Беласица. В палнинското подножие на парка, близо до землището на село Коларово, се намира 3 М „Тополите”, където се опазва ценно находище на папрат величествена осмунда.  
>
07 май 2013 г.

Тагове

природни паркове

Забележителности наоколо

Избрани оферти